Aktuality

1 2 3 7

Letné prázdniny 2024

Vážení rodičia,

 

prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude nasledovná:

1.7. – 12.7. 2024 – OTVORENÁ MŠ KALINČIKOVA

15.7. – 09.08.2024  – ZATVORENÉ MŠ

12.08. – 23.08. 2024 – OTVORENÁ MŠ SLÁDKOVIČOVA (Vŕšky)

26.08. – 30.08.2024 – SANITÁRNE DNI V MŠ

Nástup do MŠ po prázdninách bude 02.09.2024.

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie – zápis detí

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti oboch zákonných zástupcov (ďalej len ZZ), ktorú predloží riaditeľke materskej školy (ďalej len MŠ). 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prijímame:

 • osobne (aj s dieťaťom) 22.05.2024 od 8.00 – 12.00 hodiny a 23.05.2024 od 12.00 – 17.00 hodiny v riaditeľni MŠ

Pri zápise je povinný ZZ predložiť:

 • písomnú žiadosť žiadosť, ktorá musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, podpísaná oboma rodičmi (ZZ). Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy vyhlásenie
 • k nahliadnutiu rodný list dieťaťa (pri osobnej návšteve),
 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží ZZ aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve). 

V opodstatnených prípadoch, kedy sa ZZ nemôže zúčastniť zápisu osobne, posiela žiadosť od 01. mája do 23. mája 2024:

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.,
 • písomne poštou, na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy,
 •  e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu: riaditelka@mskalinciakova.sk

V prípade neosobne podanej žiadosti sa overenie údajov v žiadosti uskutoční v dohodnutom termíne. O spôsobe Vás budeme informovať.  (Overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami).

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

(v zmysle §59 ods. 1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle s vyhláškou MŠ SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 208/2009 Z. z.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 3. Na predprimárne vzdelávanie sa následne prijímajú deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (v školskom roku 2024/2025 sú to len 4-ročné deti).

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 10.01.2024

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. 
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti v príbuzenskom vzťahu k zamestnancom MŠ. 

PRIHLÁŠKA: žiadosť o prijatie dieťaťa

 

Povinné predprimárne vzdelavanie:

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré do 31 . augusta 2024 vrátane dovŕšili päť rokov veku.

 

Spádové materské školy ( platné iba pre predškolákov, ktorí si začínajú plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2024 ) v jednotlivých okruhoch materských škôl sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o určení školských obvodoch v meste Modra.

Podľa § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

SPÁDOVOSŤ URČENÁ PRE DETI, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ: spádovosť

Školský rok 2023/2024

Milí rodičia a deti,

blíži sa začiatok školského roka a preto vám prajeme príjmné prežitie posledných prázdninových dní a šťastný štart do nového školského roka. 

Rodičia novoprijatých detí dostanú v týchto dňoch pozvánku do aplikácie Twigsee, skontrolujte si prosím aj spam, pretože prostredníctvom tejto aplikácie budeme s vami pravidelne komunikovať. 

Vidíme sa 4. septembra.

Kolektív MŠ

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prijímame:

 • osobne (aj s dieťaťom) 16.05. 2023 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hodiny. 

Alebo môžete žiadosť podať v termíne od 01.05.2023 – 31.05. 2023

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.,
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy,
 •  e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva na riaditelka@mskalinciakova.sk

V prípade neosobne podanej žiadosti sa overenie údajov v žiadosti uskutoční v dohodnutom termíne. O spôsobe Vás budeme informovať.  (Overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami).

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie PODPÍSANÚ OBOMA RODIČMI (zákonnými zástupcami) 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto
skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy vyhlásenie o podpisovaní

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)
 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve)
 • k nahliadnutiu OP zákonných zástupcov

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

(v zmysle §59  zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 18.01.2023

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. 
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti z rodín, ktoré už navštevovali materskú školu.

PRIHLÁŠKA: žiadosť o prijatie dieťaťa

SPÁDOVOSŤ URČENÁ PRE DETI, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ: spádovosť

Príprava dieťaťa na vstup do materskej školy

Zápis do MŠ k školskému roku 2023/2024 sa bude konať v mesiaci máj. Konkrétne informácie o zápise včas zverejníme. Ak uvažujete o zápise Vášho dieťaťa do MŠ, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Kedy a ako sa pripravovať na škôlku?

Nástupom dieťaťa do škôlky sa radikálne mení situácia v rodine, začína sa adaptácia dieťaťa na nové prostredie bez prítomnosti rodičov a rovnako rodičia prežívajú strach a obavy o svoje dieťa. Tieto zmeny ľahšie zvládnete, ak sa včas a vhodne pripravíte. 

S dieťatkom treba hovoriť o škôlke v dostatočnom predstihu. Vysvetliť mu, že rodičia chodia do práce a deti chodia do škôlky. Hovorte o škôlke len pozitívne a v dobrom. V žiadnom prípade dieťa škôlkou nestrašte. Vetami typu: „Však počkaj, v škôlke to budeš musieť zvládnuť sám. V škôlke ti nikto nebude pomáhať. Škôlka ťa naučí…“ vyvoláte u dieťaťa zbytočný strach a s tým spojenú nervozitu a plač. A to predsa nechcete. A verte, nechcú to ani pani učiteľky, ani ostatné deti. 

O škôlke začnite hovoriť s dieťaťom ihneď, ako sa rozhodnete, že dieťa do škôlky prihlásite. Hovorte mu, čo tam bude robiť, že sa bude hrať, že si nájde nových kamarátov, budú tam pani učiteľky, tety upratovačky a kuchárky, ktoré sa budú o neho starať. Nezabudnite mu pripomínať, že po škôlke pre neho prídete a bude robiť všetky spoločné činnosti ako doteraz. Dieťa tak nebude mať pocit, že ho do škôlky odkladáte navždy. Určite sa okolo škôlky prechádzajte, najmä v čase, keď sú deti s pani učiteľkami na dvore a pozorujte spolu ich hry. Rozprávajte sa s dieťaťom o škôlke, o nových veciach a o tom, čo môže dieťa očakávať, podporte ho, nech sa pýta na čokoľvek, čo ho zaujíma. 

Prispôsobujte domáci režim dňa režimu dňa v škôlke. Po príchode do škôlky (do 8.00 h) sa deti v triedach hrajú voľné, či námetové hry, po hrách si zacvičia. Nasleduje desiata a cielené vzdelávacie aktivity. Približne o 10.00 hodine idú deti na vychádzku, alebo sa školský dvor. Po dobrom obede, ktorý nám navaria naše skvelé pani kuchárky idú deti oddychovať. Prezlečú sa do pyžama, ľahnú do mäkkých periniek a pani učiteľka im prečíta rozprávku. Popoludní po olovrante, ktorý je o 14.30h odchádzajú deti postupne domov. 

Okrem prispôsobovania režimu dňa je dôležité učiť dieťa sebaobsluhe. Pri nástupe 3-ročného dieťaťa sa očakáva určitá miera samostatnosti v:

 • obliekaní a vyzliekaní,
 • odkladaní vecí a hračiek na poriadok,
 • hygiene (odučenie od plienok, umývanie rúk mydlom, umývanie tváre po jedle, vyhŕňanie rukávov pri umývaní, používanie toaletného papiera po malej potrebe),
 • jedení s lyžičkou, prípadne s vidličkou,
 • pití z pohára. 

V neposlednom rade je dôležité do procesu prípravy na škôlku zapojiť babky, tety, susedky…využite ich pomoc na  to, že sa dieťa naučí zotrvať určitý čas bez mamy, či otca. 

 

 

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku – 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.
 1. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 1. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 1. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi ziadost_o-pokracovani

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2. písomný súhlas pediatra súhlas pediatra
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv_chl_1 informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv_chl_1

 

 1. Kto zabezpečuje školského psychológa?
 • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia:  https://cpppappezinok.sk/
 1. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
 1. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca marca 2023
  2. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 28. 04.2023
  3. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ 

Vianočné sviatky

Vážení rodičia, milé deti, 

prajeme Vám krásne prežitie sviatkov v kruhu rodiny a tešíme sa na Vás v novom roku, 9.1.2023.

Prerušenie prevádzky

Z dôvodu vysokej chorobnosti, po dohode s RÚVZ a so zriaďovateľom, uzatvárame preventívne prevádzku na 5 dní od stredy 14.12. do nedele 18.12. Prevádzka bude spustená od pondelka 19.12. do vianočných prázdnin do 22.12. 

1 2 3 7