Úvod

Rodinná škôlka

 

Vítame Vás v 3-triednej pavilónovej materskej škole. Nachádza sa v kľudnom prostredí pod kopcami Malých Karpát, ktoré nám umožňujú pravidelné turistické prechádzky do prírody a vinohradov. Tam si deti rozvíjajú ochranárske postoje a vzťah k prírode a s ňou i štipku histórie Ľudovíta Štúra.

Školská záhrada je tvorená hrovými a oddychovými zónami a tu sa deti realizujú pri údržbe zelene. Pohybové a hrové aktivity sa uskutočňujú na špeciálnych tartanových plochách s prírodným tieňom viacročných stromov. Množstvo zelene umocňuje u detí stav pohody a radosti.

Pri výchove a vzdelávaní vychádzame zo Školského vzdelávacieho programu, ktorý je druhou úrovňou inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ v platnosti od 1. septembra 2016. Vlastným zameraním je aktívna spolupráca školy a rodiny pre podporu zdravého psycho-sociálneho vývinu detí. Zosúladenie rodinnej výchovy a inštitucionálnej výchovy vytvára predpoklad pre jednotnú stimuláciu harmonizácie osobnosti dieťaťa.

Dobré vzťahy s rodinami „našich“ detí udržiavame a rozvíjame aj prostredníctvom akcií s rodičmi a priateľmi školy, ako napr.: Deň rodiny a školy; Medovníkové posedenie; Brigády; Rodičovské kruhy; Fašiangový karneval a rôzne iné.

Spolupracujeme so Strednou odbornou  školou pedagogickou v Modre (SOŠPg) , ktorá je „našou susedou“ a učiteľky MŠ ochotne poskytujú prax pre kandidátky na pani učiteľky. Budúce „materinky“ sa každoročne stávajú súčasťou nášho kolektívu a deti si ich vždy veľmi obľúbia.

Teší nás, keď sa vo dverách našej MŠ objavujú aj „starí škôlkari“ so svojimi deťmi s úctou a dôverou k nám.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomáhali a pomáhajú urobiť z našej MŠ „perlu“ na úpätí Malých Karpát.