Školská jedáleň

S platnosťou od 01.09.2018 je odhlasovanie Vášho dieťaťa zo stravy ŠJ možné najneskôr deň vopred do 14.00hod.
Odhlasovať môžete telefonicky na tel.čísle: 033/647 25 69, alebo  na jedalen@mskalinciakova.sk, prípadne osobne.
Ak svoje dieťa nestihnete odhlásiť, môžete si iba prvý deň vyzdvihnúť  jedlo do obedára v čase od 11:30 do 12:00 hod.

ZMENA!!! V ODHLASOVANÍ A PRIHLASOVANÍ NA STRAVU OD JANUÁRA 2019

Vážení rodičia!

Prosíme Vás, ak nie je prítomné Vaše dieťa v materskej škole, aby ste ho poctivo ohlásili z obeda.

Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu: www.eskoly.sk

Program je nastavení na odhlasovanie, prihlasovanie, deň vopred do 14.00 hod. potom nie je možné sa odhlásiť, prihlásiť. Cez víkend sa nedá prihlasovať ani odhlasovať, len cez pracovné dni.

Spôsob uhrádzania stravy v školskej jedálni:

Stravu je nutné uhrádzať mesiac vopred  do 15. dňa v danom mesiaci len formou trvalého príkazu, prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom na účet školskej jedálne:

Cena stravy 1,54€/deň (desiata  0,38/obed 0,90/olovrant 0,26/predškoláci olovrant 0,34)

SK55 0900 0000 0050 7691 6448

Suma réžie je paušálne 7/ mesiac a uhrádza sa na účet:

SK12 0900 0000 0051 3973 5004

Viac o poplatkoch: https://modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=8678

Prípadné preplatky predškolákov sa budú vyplácať v čase letných prázdnin prevodom na Váš účet.

 

Predškoláci:

Vážení rodičia predškolákov!

Prosíme Vás, ak nie je prítomné Vaše dieťa v materskej škole, aby ste ho poctivo ohlásili z obeda, v opačnom prípade musíte cenu obedu uhradiť v plnej výške.

Štát neodhlásený obed detí neprítomných v MŠ neuhrádza!

Odhlasovanie na : www.eskoly.sk

  • 4 ods. 6 zákona 544/2010 Z. z.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. 

  • 142a zákona 245/2008 Z. z

Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.