Poplatky

Úhrada školného 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, tzv. školné sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet:

IBAN: SK 60 0900 0000 0050 7523 9131

Úhrada stravného

Suma za stravné sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet:

IBAN: SK 55 0900 0000 0050 7691 6448

Úhrada réžie: 5,60€/mesiac

Suma za réžiu sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet: 

IBAN: SK 12 0900 0000 0051 3973 5004