Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prijímame:

 • osobne (aj s dieťaťom) 16.05. 2023 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hodiny. 

Alebo môžete žiadosť podať v termíne od 01.05.2023 – 31.05. 2023

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.,
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy,
 •  e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva na riaditelka@mskalinciakova.sk

V prípade neosobne podanej žiadosti sa overenie údajov v žiadosti uskutoční v dohodnutom termíne. O spôsobe Vás budeme informovať.  (Overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami).

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie PODPÍSANÚ OBOMA RODIČMI (zákonnými zástupcami) 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto
skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy vyhlásenie o podpisovaní

 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)
 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve)
 • k nahliadnutiu OP zákonných zástupcov

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

(v zmysle §59  zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 18.01.2023

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. 
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti z rodín, ktoré už navštevovali materskú školu.

PRIHLÁŠKA: žiadosť o prijatie dieťaťa

SPÁDOVOSŤ URČENÁ PRE DETI, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ: spádovosť