Aktuality

Čo nás čaká

September    

  12.9. rodičovské stretnutie 17.00hod

  22.9. exkurzia mravčekov do jablkových sadov (dopoludnia)

Október 

  3.10. brigáda rodičov na školskom dvore

 19.10. Deň rodiny a školy (spoločné aktivity a púšťanie šarkanov, tekvičky)

November

  Divadielko pre deti podľa ponuky

  Kurz korčuľovania – termín presunutý na február 06.02. – 10.02.2023

December

  6.12. Mikuláš v MŠ

  13.12. pečenie medovníkov s deťmi

  14.12. Lucia – zdobenie medovníkov, besiedka pre rodičov

  Vianoce v MŠ

  Od 23.12.  vianočné prázdniny

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 12.09.2022 (pondelok) o 17.00 hodine sa uskutoční veľké rodičovské združenie v slniečkovej triede. Po ňom sa uskutočnia triedne kruhy.

 

Účasť je nutná, príďte prosím bez detí.

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milé deti,

dovolenkový čas a prázdniny sa neuveriteľne rýchlo skončili a pomaly sa blíži začiatok školského roka, ktorý je 05.09.2022 (pondelok). Upozorňujeme, že prevádzka MŠ je od 07.00  do 17.00 hodiny. 

Prajeme Vám pohodový začiatok školského roka.

 

 

 

Nové dôležité oznamy

Milí rodičia, pripomíname, že

dňa 7.6. ideme na výlet do Stupavy, kedy je potrebné zabezpečiť deťom desiatu, olovrant a pitný režim. Obedovať budeme priamo na farme. Je nutné podpísať informovaný súhlas. V prípade, že nesúhlasíte s výletom, dajte vedieť pani učiteľkám na triede. V takomto prípade dieťa ostáva doma.

dňa 15.6. idú predškoláci na exkurziu VLÁČIKOM BLAVÁČIKOM NA DEVÍN. Desiatovať budeme v MŠ, obedovať pod Devínom a olovrant a pitný režim jej potrebné zabezpečiť. Je potrebné podpísať informovaný súhlas. V prípade, ak s exkurziou nesúhlasíte, dajte vedieť pani učiteľkám na triede. V takomto prípade dieťa ostáva doma.

dňa 15.6. sa zapájame do protestu učiteľov, ktorý je organizovaný Odborovým zväzom školstva. Prevádzka MŠ bude v tento deň skrátená do 12.00 hodiny. Predškoláci, ktorí majú v tento deň exkurziu sa vrátia cca o 15.00 hodine a rodičom odporúčame rodičom okamžité vyzdvihnutie detí z MŠ ihneď po príchode. 

 

LETNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia,

cez letné prázdniny budeme spolupracovať s MŠ Sládkovičova a prevádzka materských škôl bude nasledovná:

1.7. – 15.7.   2 týždne MŠ Kalinčiakova OTVORENÁ

18.7. – 12.8.   4 týždne ZATVORENÉ OBIDVE MŠ

15.8. – 26.8.    2 týždne MŠ Sládkovičova OTVORENÁ

29.8. – 2.9.  SANITÁRNE DNI 

5. september – 1. školský deň

Prosíme rodičov, aby zvážili potrebu umiestnenia dieťaťa do MŠ cez prázdniny, nakoľko spolupracujeme s MŠ Sládkovičova a potrebujeme pre nich vyhradiť 1 triedu. Prosíme predovšetkým rodičov na MD a rodičov pracujúcich z domu, prípadne tých, ktorí si vedia zariadiť starostlivosť o dieťa iným spôsobom. 

Ďakujeme. 

 

ČO NÁS ČAKÁ

21.3.            13.30hod.      Mravčekovia – hádzanársky tréning

                                                      v športovej hale

23.3.              10.00hod.          Mravčekovia – DOD na ZŠ Vajanského

23.-25.3.      dopoludnia        Triedne exkurzie do modranskej

                                                      knižnice

30.3.             15.30hod.            Mravčekovia – Deň s portfóliom s

                                                      rodičmi

6.4.               popoludní            Brigáda rodičov na školskom dvore

20.-21.4.    popoludní            Zápis predškolákov do prvých ročníkov 

6.5.             dopoludniam        Fotenie Voštinár

9.-11.5.        popoludní            Deň matiek – vystúpenia detí na

                                                      triedach

18.5                                             Zápis detí do materskej školy

24.5.            dopoludnia           Projekcia sférického kina v KD

Apríl/jún                                   Plavecký kurz pre deti v Pezinku

Máj/jún                                   Výlet celej MŠ  na Biofarmu v Stupave

15.6.                                         Výlet Mravčekov do BA – Vláčik

                                                      Blaváčik

24.6.            popoludní             Rozlúčka predškolákov

2% Z DANE

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Európsky Škôlkar. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 1. skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
 2. skvalitnenie vybavenia školy a školského dvora. 

tlačivo: V2Pv21_V

Údaje potrebné do tlačiva:

IČO: 30857911

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Európsky škôlkar

Sídlo: Kalinčiakova 11, 900 01 Modra

Zápis detí do MŠ na školský rok 2022/2023

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke materskej školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prijímame:

 • osobne (aj s dieťaťom) 18.05. 2022 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hodiny. 

Alebo môžete žiadosť podať v termíne od 01.05.2022 – 20.05.2022:

 • elektronicky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s § 59 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z.,
 • písomne poštou na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní alebo prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke konkrétnej materskej školy,
 •  e-mailom odoslaním naskenovaného tlačiva na riaditelka@mskalinciakova.sk 

Pri zápise je zákonný zástupca povinný  predložiť:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (pri osobnej návšteve)
 • k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa (pri osobnej návšteve)

V prípade neosobne podanej žiadosti sa overenie údajov v žiadosti uskutoční v dohodnutom termíne. O spôsobe Vás budeme informovať.  (Overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami).

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

(v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 24.2.2021: 

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky. 
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré sú v rodinnom vzťahu so zamestnancami materskej školy. 

PRIHLÁŠKA: žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 1. písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 3. a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť:

 1. súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2. a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

SPÁDOVOSŤ URČENÁ PRE DETI, PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ:

nariadenie o spádových MŠ

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole a nedovŕši vek päť rokov do 31.augusta,  prosím venujte pozornosť tomuto oznamu.

Na povinné predprimárne vzdelávanie môže byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Zákonný zástupca požiada riaditeľa podľa § 28 ods. 5 školského zákona o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roka a spolu so žiadosťou ziadost_o-plnenie PPV_priloha 2  predloží:

– súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstvo a prevencie a

– súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti  a dorast.

Termíny

 1. Podať podnet (ústny) zo strany zákonného zástupcu – do konca marca 2022
 2. Zákonný zástupca dodá žiadosť s prílohami riaditeľovi MŠ – do 1.mája 2022

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku – 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.
 1. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 1. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 1. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi ziadost_o-pokracovani

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 2. písomný súhlas pediatra
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv

 

 1. Kto zabezpečuje školského psychológa?
 • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia:  https://cpppappezinok.sk/
 1. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
 1. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca marca 2022
  2. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 1. mája 2022
  3. Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ